Algemene Voorwaarden

Van Binnenuit Gezond – de commerciële benaming waaronder Els D’hollander actief is – is onderdeel van de eenmanszaak Els D’hollander met ondernemersnummer BE0660.896.731, vallend onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen en heeft haar maatschappelijke zetel in de Dwarsweg 1 in 9140 Tielrode, België.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Els D’hollander en andere partijen.
Deze versie d.d. 1 juli 2018 vervangt alle voorgaande versies.

​Artikel 1

Elke inschrijving of aankoop van een product of dienst betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

Artikel 2

2.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 15 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede – evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling – een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag – met een minimum van EUR 50 – als schadebeding.
2.2 Bij een betaling in termijnen of gespreide betaling worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.
2.3 Bij betaling in termijnen of gespreide betaling dient de factuur te zijn voldaan voor de funshop, het weekend of het (online) traject aanvangt. Zo niet kan de toegang geweigerd worden.
2.4 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.
2.5 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren. Zo niet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.

Artikel 3

3.1 Indien de klant tijdens een funshop, een privéles of traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is het volledige bedrag altijd verschuldigd.
3.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.
3.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Els D’hollander onder Van Binnenuit Gezond.

Artikel 4

De inschrijving per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook, zoals een bericht naar de Facebookpagina van Els D’hollander of van ‘Van Binnenuit Gezond’ geldt effectief als inschrijving en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een inschrijving niet via het formulier op de website verloopt – de officiële weg, tenzij anders vermeld – is deze pas definitief na aanvaarding door Els D’hollander.

Artikel 5

5.1 Annuleert de klant een voorziene dienstverlening – zoals een persoonlijke sessie, een funshop, een (online) traject – dan is door hem/haar de volgende forfaitaire en ondeelbare schadevergoeding verschuldigd van het bedrag:
– annulering tot 6 weken voor de start van de dienstverlening is kosteloos,
– annulering tussen 4 en 6 weken voor de start van de dienstverlening : 50%,
– annulering tussen 2 en 4 weken voor de start van de dienstverlening : 75%,
– annulering minder dan 14 dagen voor de start van de dienstverlening : 100%,
5.2 Een annulering is pas geldig als ze schriftelijk per email gebeurt of via aangetekend schrijven. Als tijdstip van annulering geldt de dag waarop het aangetekend schrijven of e-mail waarmee de annulering wordt meegedeeld, door Els D’hollander – Van Binnenuit Gezond – wordt ontvangen en na ontvangstmelding door Els D’hollander.
5.3 Op online producten zoals geleide sessies, meditaties, visualisaties, cursussen of trajecten worden vooraf betaald en kunnen niet geannuleerd noch terugbetaald worden.

Artikel 6

6.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de funshop, de homeparty, het weekend, de persoonlijke sessie of het (online) traject of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de funshop, de homeparty, het weekend, de persoonlijke sessie of het (online) traject.
6.2 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en van de nodige bewijzen te voorzien.
6.3 De schadevergoeding waartoe Els D’hollander mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de funshop, homeparty, het weekend, de persoonlijke sessie of het (online) traject betaald heeft.

Artikel 7

Bij annulering door Els D’hollander – Van Binnenuit Gezond – wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering van een funshop, homeparty, weekend, persoonlijke sessie of een (online) traject kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht.
De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik Els D’hollander hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 8

8.1 Indien de klant onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat – dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie – legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn of haar arts – zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut… – voor om het weekend, de individuele sessies of een (online) traject te mogen volgen.
8.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
8.3 Els D’hollander – Van Binnenuit Gezond – heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Artikel 9

9.1 De aansprakelijkheid van Els D’hollander – Van Binnenuit Gezond – is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
9.2 De klant dient altijd een eigen (reis)verzekering te voorzien bij trajecten die doorgaan in het buitenland en ter plaatse een persoonlijke verklaring te ondertekenen.

Artikel 10

10.1 De diensten van Els D’hollander – Van Binnenuit Gezond – zijn louter educatief van aard. Geen enkele dienst van Els D’hollander – Van Binnenuit Gezond – is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp of begeleiding. Er worden onder geen enkel beding diagnoses gesteld noch enige medische handelingen gesteld.
10.2 Alle producten aangeboden door Els D’hollander – Van Binnenuit Gezond – zijn educatief van aard. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Niets uit het aanbod is bedoeld om een diagnose of therapie van welke aard dan ook te vervangen.
10.3 Els D’hollander is ervaringsdeskundige, inspirator en facilitator. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zij het online of offline.

Artikel 11

11.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Els D’hollander.